Начало
    Информация
    Снимки (photos)
    Справочник
     Регистър
     Закони
    Форум (forum)

Търсене в сайта...


Aero

LiveATC


eXTReMe Tracker


BGspotters.net

Български нормативни документи...

  Конвенция за международно гражданско въздухоплаване
  Закон за гражданското въздухоплаване
  Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация
  Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта и съобщенията
  Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
  Наредба № 3 от 31 май 1996 г. за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в гражданските летища
  Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
  Наредба № 145 от 11.08.2004г. за лицензиране на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
  Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за регистрaция на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
  Наредба № 16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели
  Наредба № РД-08-20 от 14 януари 1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България
  Наредба № 8 от 14 януари 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
  Наредба № 19 от 27 януари 1999 г. за реда за въвеждане и правилата за работа на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
  Наредба № 2 от 1999 г. за правилата за полети
  Наредба № 18 от 4 март 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха
  Наредба № 3 от 7 април 1999 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
  Наредба № 20 от 7 април 1999 г. за удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни предприятия и оператори на летищна дейност
  Наредба № 21 от 20 април 1999 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България
  Наредба на Министерството на транспорта за изменение на Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България
  Наредба № АН-8 от 12 май 1999 г. за изискванията за летателна годност на въздухоплавателните средства
  Наредба № 22 на Министерството на транспорта от 21 юли 1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България
  Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация
  Наредба № 15 от 25 октомври 1999 г. за аеронавигационно информационно обслужване
  Наредба № 23 от 1 ноември 1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия
  Инструкция № 4444 на Министерство на Транспорта от 13 октомври 1999 г. за правилата за полети и обслужването на въздушното движение
  Инструкция № 24 от 1 ноември 1999 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България
  Инструкция № 25 от 1 ноември 1999 г. за структурата и правилата за работа на Центъра за координиране използването на въздушното пространство на Република България
  Наредба № 17 от 14 декември 1999 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване
  Наредба № 24 от 15 февруари 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори
  Наредба № 25 от 29 февруари 2000 г. за определяне на летателната годност и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни средства  Наредба № 83
и наредба за изменение и допълнението й
  Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните учебни центрове
  Наредба № 14 на министерството на транспорта и съобщенията от 29 септември 2000 г. за летищата и летищното осигуряване
  Наредба № 6 от 14 юни 2001 г. за експлоатация на въздухоплавателни средства
  НАРЕДБА № 7 от 18.03.2003 г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия
  НАРЕДБА № 38 от 31.10.2003 г. за общите правила за въвеждане и използване на компютъризирани системи за резервация
  СПОРАЗУМЕНИЕ за търговията с граждански самолети - Анекс 4(а)
  НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия
  НАРЕДБА № 2407 от 19.11.2004 г. за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач
  НАРЕДБА № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози

Забележка: Всички нормативни документи са препратки към страницата на Главна Въздухоплавателна Администрация - www.caa.bg